Sl.No. Department Name of  Teachers
1 Principal Prof. (Dr.) Shashi Sharma
2 Hindi Dr. Kumari Aruna
3 English Dr. Kamlesh Kumari (HoD)
4 English Dr. Archana Jaiswal
5 English Dr. Santoshi Bhawani Mishra
6 English Dr. Khushboo
7 Urdu Dr. Suraj Deo Singh (HoD)
8 Maithili Dr. Aruna Choudhary
9 Sanskrit Dr. Kiran Mala(HoD)
10 Persian Dr. Shaheda Khanam(HoD)
11 Philosophy Dr. Md. Ziaul Hassan (HoD)
12 Philosophy Ranjana Yadav
13 Philosophy Dr. Suchita Arpan
14 Pol. Science Dr. Pushpalata Kumari
15 Pol. Science Dr. T.Meena Horo (HoD)
16 Sociology Dr. Binay Kumar ‘Bimal’ (HoD)
17 Economics Dr. Pushpa Sinha (HoD)
18 Economics Dr. Janardan Prasad
19 Economics Dr. Sweta Sharan
20 Psychology Dr. Archana Katiyar (HoD)
21 Psychology Ms. Nidhi Singh
22 Psychology Dr. Namrata
23 Home – sci. Dr. Anju Srivastava (HoD)
24 Home – sci Dr. Bandana Singh
25 Home –sci Dr. Suheli Mehta
26 Home – sci. Dr. Kavita Kumari
27 Home – sci Dr. Rajni Pandey
28 Home –sci Dr. Punam
29 Home –sci Dr. Rupam
30 Music Dr. Neera Choudhary (HoD)
31 Music Dr. Arvind Kumar
32 Mathematics Dr. Poonam Kumari (HoD)
33 Mathematics Dr. Binay Kumar
34 Physics Dr. Manish Kumar Verma (HoD)
35 Physics Priti Mishra (HoD)
36 Physics Ms. Sonu Rani (HoD, Statistics)
37 Chemistry Dr. Bina Rani
38 Chemistry Dr. Anjum Fatma
39 Chemistry Dr. Usha Kumari
40 Chemistry Dr. Shyamdeo Yadav
41 Chemistry Dr. Madhu Kumar Gupta
42 Chemistry Dr. Amrita Prasad
43 Botany Dr. Namita Kumari
44 Botany Dr. Pushpanjali Khare (HoD)
45 Botany Dr. Surendra Kumar Prasad
46 Zoology Dr. Mridula Renu Sinha (HoD)